Bài tập 1 trang 22, 23 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1.       Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ thu được nhiều lợi nhuận từ ngành công nghiệpA.      chế tạo vũ khí.                                    ...

  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

  1.       Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ thu được nhiều lợi nhuận từ ngành công nghiệp

  A.      chế tạo vũ khí.                                                   C.  khai thác khoáng sản.

  B.      sản xuất máy bay.                                              D. sản xuất rôbốt


  2.       Tổng thống đế ra chiến lược toàn cầu của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

  A.      Rudơven.                     B. Truman.                        C.  Aixenhao.                         D. Kennơđi.

   

  3.       Mục tiêu quan trọng nhất của Mĩ trong chiến lược toàn cầu là

  A.      ngăn chặn và tiến tới xoá bỏ CNXH trên phạm vi thế giới

  B.      đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân quốc tế.

  C.      khống chế, chi phối các nước tư bản đổng minh.

  D.      xâm lược các nước ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh.


  4.       Sau khi CNXH ở Liên Xô và Đông Âu tan rã, Mĩ muốn thiết lập một trật tự thế giới mới dựa trên sự chi phối của

  A.      Mĩ và Nga.                                 C.  Mĩ, Anh, Pháp.

  B.      Mĩ                                             D. Mĩ, Nga, Trung QuốC.


  5.       Mĩ đã xoá bỏ cấm vận và bình thường hoá quan hệ với Việt Nam dưới thời của Tổng thống

  A.      Rigân.         B. Busơ (cha). C.  Clinton.       D. Pho.


  Trả lời:

  1.Chọn đáp án A

  2.Chọn đáp án B

  3.Chọn đáp án A

  4.Chọn đáp án B

  5.Chọn đáp án C