Bài tập 1 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2