Bài tập 1 trang 3,4 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1.  Hội nghị Ianta diễn ra trong thời gianA.  từ ngày 3 đến ngày 11 -2- 1945                              C. từ ngày 3 đến ngày 12-2- 1945.B.  từ ngày 4 đến...

  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

  1.  Hội nghị Ianta diễn ra trong thời gian

  A.  từ ngày 3 đến ngày 11 -2- 1945                              C. từ ngày 3 đến ngày 12-2- 1945.

  B.  từ ngày 4 đến ngày 11 -2- 1945.                             D. từ ngày 4 đến ngày 12-2- 1945.

  2.  Tham dự Hội nghị Ianta gồm các nguyên thủ đại diện cho các quốc gia

  A.  Anh, Pháp, Mĩ.                                                        C. Liên Xô, Anh, Mĩ.

  B.  Anh, Pháp, Liên Xô.                                                 D. Liên Xô, Mĩ, Pháp.

  3.  Hội nghị Ianta đã thoả thuận việc đóng quân ở nước Đức sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

  A.  Liên Xô đóng quân ở Đông Đức ; Mĩ đóng quân ở Tây Đức.

  B.  Liên Xô đóng quân ở Đỏng Đức và Đông Béclin ; Mĩ đóng quàn ở Tây Đức và Tày Béclin.

  C. Liên Xô đóng quân ở Đông Đức và Đông Béclin ; Mĩ, Anh, Pháp đóng quân ở Tây Đức và Tây Béclin.

  D. mỗi nước Liên Xô và Mĩ đóng quân ở một nửa lãnh thổ nước Đức.

  4. Cơ quan đóng vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc trong việc giữ gìn hoà bình và an ninh thế giới là

  A.  Đại hội đổng.                                                          C. Ban Thư kí.

  B. Hội đồng Bảo an.                                                      D. Toà án Quốc tế

  Trả lời:

  1. Chọn đáp án: B

  2.Chọn đáp án: C

  3.Chọn đáp án: C

  4.Chọn đáp án: B