Bài tập 1 trang 42, 43 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Nước đi đầu trong cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX là A. Liên Xô.                             B. Mĩ.          ...

  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

  1. Nước đi đầu trong cuộc cách mạng khoa học – công nghệ nửa sau thế kỉ XX là
  A. Liên Xô.                             B. Mĩ.                                

  C. Nhật Bản.                          D. CHLB Đức

  2. Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ là
  A. khoa học gắn liền với kĩ thuật.
  B. kĩ thuật đi trước mở đường cho sản xuất.
  C. thời gian ứng dụng các phát minh vào sản xuất và đời sống diễn ra nhanh.
  D. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

  3. Do tác động của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ, nhân loại đã bước vào nền văn minh
  A. nông nghiệp.                        C. thông tin.

  B. công nghiệp.                        D. thương mại.

  4. Một hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ là
  A. xuất hiện xu thế toàn cầu hoá.
  B. bùng nổ dân số.
  C. nhu cầu, đòi hỏi của con người ngày càng cao.
  D. xuất hiện các loại dịch bệnh mới.

  5. Về bản chất, toàn cầu hoá là quá trình
  A. phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế
  B. gia tăng mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vục, các quốc gia, các dân tộc trên thế giới.
  D. phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất;.sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia.

  6. Tác động tiêu cực về mặt xã hội của xu thế toàn cầu hoá là
  A. gia tăng màu thuẫn giữa các giai cấp về tư tưởng.
  B. gia tăng khoảng cách giàu nghèo.
  C. gia tăng tình trạng thất nghiệp.
  D. gia tăng dân số.

  Trả lời:

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  B

  D

  C

  A

  B

  B

  BaitapSachgiaokhoa.com

  1.Chọn đáp án B
  2.Chọn đáp án D
  3.Chọn đáp án C
  4.Chọn đáp án A
  5.Chọn đáp án B
  6.Chọn đáp án B