Bài tập 1 trang 45, 46 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1.Trật tự thế giới mới được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai làA. trật tự thế giới hai cực Ianta. B. trật tự thế giới đa cực.C. trật tự thế giới đơn cực do Mĩ đứng đầu.D. trật tụ Vềcxai - Oasinhtơn. 2....

  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

  1.Trật tự thế giới mới được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

  A. trật tự thế giới hai cực Ianta. 

  B. trật tự thế giới đa cực.

  C. trật tự thế giới đơn cực do Mĩ đứng đầu.

  D. trật tụ Vềcxai – Oasinhtơn.

   

  2. Đặc trưng nổi bật nhất của tình hình thế giới trong thời gian nửa sau thế kỉ XX là

  A. sự thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu, CNXH vượt ra khỏi phạm vi một nước và trở thành hệ thống thế giới.

  B. Mĩ ngày càng giàu mạnh, vươn lên vị trí số một thế giới.

  C. cao trào giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở các nước Á, Phi, Mĩ Latinh, dẫn đến sự sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.

  D. thế giới bị chia thành hai cực – hai phe: TBCN và XHCN do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi phe.


  3. Sự kiện đánh dấu CNXH trở thành hệ thống thế giới là

  A. cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu giành thắng lợi trong những năm 1945 – 1946.

  B. thắng lợi của cách mạng Việt Nam năm 1945.

  C. thắng lợi của cách mạng Trung Quốc năm 1949.

  D. thắng lợi của cách mạng Cuba năm 1959.


  4. Nét nổi bật chi phổi quan hệ quốc tế nửa sau thế kỉ XX là

  A. nhiều cuộc chiến tranh cục bộ đã xảy ra.

  B. tình trạng đối đầu gay gắt giữa hai siêu cường, hai phe mà đỉnh cao là tình trạng chiễn tranh lạnh kéo dài hơn bổn thập kỉ.

  C. Chiến tranh lạnh chấm dứt, thế giới chuyển sang xu thế hoà dịu, đối thoại và hợp táC.

  D.nhiều cuộc xung đột do mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ,…đã xảy ra.


  5. Đặc điểm nổi bật nhất của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật ngày nay là

  A. khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

  B. cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật chủ yếu diễn ra trong lĩnh vực công nghệ.

  C. cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật diễn ra với quy mô, nội dung và nhịp điệu chưa từng thấy.

  D. cách mạng khoa học – kĩ thuật đặt ra nhiều vấn đề phải giải quyết như đào tạo nhân lực, bảo vệ môi trường sinh thái,…

  Trả lời:

  1

  2

  3

  4

  5

  A

  D

  A

  B

  A