Bài tập 1 trang 49, 50 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Sự kiện có ảnh hưởng tích cực đến phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1919- 1925 làA. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúC.B. Các nước thắng trận họp hội nghị ở Vềcsai - Oasinhtơn để bàn về hoà...

  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

  1. Sự kiện có ảnh hưởng tích cực đến phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1919- 1925 là

  A. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúC.

  B. Các nước thắng trận họp hội nghị ở Vềcsai – Oasinhtơn để bàn về hoà bình thế giới.

  C. Cách mạng tháng Mười Nga thành công, nước Nga Xô viết ra đời.

  D. Pháp thực hiện chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam.


  2.  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, Pháp đẩu tư vốn nhiều nhất vào ngành

  A. đồn điền trồng cao su.               C.  giao thông vận tải.

  B. công nghiệp khai mỏ.                D. ngân hàng.

   

  3. Hậu quả lớn nhất về kinh tế do chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp là

  A. các ngành, các vùng kinh tế phát triển không đều.

  B. một số ngành kinh tế có nguy cơ bị thui chột.

  C. Việt Nam trở thành thị truờng tiêu thụ hàng hoá của Pháp.

  D. nguồn ngân sách Pháp thu được từ thuế ngày một tăng.


  4. Sự kiện có ý nghĩa đánh dấu bước ngoặt về tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc là

  A.  gia nhập Đảng Xã hội Pháp năm 1919

  B. đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đé dân tộc và ván đé thuộc địa của Lênin năm 1920.

  C.  được bầu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân Quốc tế năm 1923.

  D. tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản năm 1924

  Trả lời:

  1

  2

  3

  4

  C

  A

  C

  B