Bài tập 1 trang 53, 54, 55 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (HVNCMTN) ra đời vàoA. tháng 12 - 1924.                         C.  tháng 6- 1925.B. tháng 2- 1925.                ...

  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

  1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (HVNCMTN) ra đời vào

  A. tháng 12 – 1924.                         C.  tháng 6- 1925.

  B. tháng 2- 1925.                             D. tháng 7- 1925.


  2. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là

  A. chính đảng vô sản đầu tiên ở Việt Nam

  B. tổ chức chính trị quá độ để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

  C. tổ chức cách mạng của Việt kiều tại Trung Quốc.

  D. một chi bộ của Quốc tế Cộng sản


  3. Hoạt động chủ yếu của HVNCMTN là

  A. các hội viên nghe Nguyễn Ái Quốc giảng lí luận vế cách mạng giải phóng dân tộC.

  B. viết sách, báo tuyên truyền giác ngộ cách mạng,

  C. xây dựng tổ chức cơ sở ở trong và ngoài nướC.

  D. Các ý A, B và c đều đúng.


  4. Phong trào “vô sản hoá” năm 1928 có tác dụng

  A. tăng cường số lượng công nhản làm việc trong các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền.

  B.  nâng cao ý thức chính trị của giai cấp công nhân, thúc đẩy phong trào công nhân phát triển mạnh, trở thành nòng cốt của phong trào đấu tranh trong cả nướC.

  C.  thúc đẩy các cuộc đấu tranh của nông dân, tiểu thương, tiểu chủ, học sinh, sinh viên.

  D. chuẩn bị trực tiếp vế tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.


  5. Việt Nam Quốc dán đảng (VNQDĐ) được thành lập năm

  A.      1925.         B. 1926.            C.  1927.            D. 1928.


  6. Lực lượng nắm quyến lãnh đạo trong VNQDĐ là

  A. trí thức tiểu tư sản.          C.  tầng lớp đại địa chủ.

  B. tư sản dân tộC.               D. đại diện của trí thức tiểu tư sản và tư sản dân tộc.


  7. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản năm 1929 là

  A. xu thế vận động khách quan của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc dưới tác động của HVNCMTN.

  B. kết quả nhất trí cao của các đại biểu HVNCMTN tại Đại hội lần thứ nhất (5- 1929).

  C. thắng lợi của khuynh hướng vô sản trong cuộc đấu tranh quyết liệt giữa các tổ chức chính trị đại diện cho các khuynh hướng cách mạng khác nhau.

  D. bước chuẩn bị đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc cho sự thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam.


  8. Tham gia Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gồm đại biểu của những tổ chức cộng sản là

  A. Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng.

  B. Đông Dương Cộng sản đảng và Đỏng Dương Cộng sản liên đoàn, C.  Đông Dưong Cộng sản liên đoàn và An Nam Cộng sản đảngể

  D. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

  Trả lời:

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  C

  B

  D

  B

  C

  B

  C

  A