Bài tập 1 trang 59, 60 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Ngành kinh tế ở Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất bởi tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 làA. nông nghiệp trổng lúa.           C.  công nghiệp chế biến.B. công...

  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

  1. Ngành kinh tế ở Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất bởi tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 là

  A. nông nghiệp trổng lúa.           C.  công nghiệp chế biến.

  B. công nghiệp khai mỏ               D. xuất, nhập khẩu

   

  2. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đã làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của mọi tầng lớp, giai cấp trong xã hội, nhưng khổ cực nhất vẫn là

  A. nông dân.                                 C.  trí thức tiểu tư sản.

  B. công nhân.                                D. dân nghèo thành thị.

   

  3. Mâu thuẫn cơ bản trong xả hội Việt Nam những năm khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 là

  A. giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và giữa giai cấp nông dân với giai cấp phong kiến.

  B. giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp và tầng lớp tư sản mại bản.

  C. giữa giai cấp nông dân với giai cấp phong kiến và giữa giai cấp cồng nhân với giai cấp tư sản.

  D. giữa giai cấp công nhân với thực dân Pháp và tay sai.

   

  4. Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 – 1931 là

  A. đời sống nhân dân cực khổ, mâu thuẫn xã hội gay gắt.

  B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh.

  C. thực dân Pháp tăng cường đàn áp, khủng bố sau thất bại của khởi nghĩa Yên Bái.

  D. chủ nghĩa Mác được truyền bá rộng rãi.

   

  5. Đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 – 1931 là

  A.ngày 22-2- 1930, cờ đỏ búa liềm được treo ở một số đường phố tại Hà Nội.

  B. cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế Lao động 1 – 5 – 1930 diễn ra trên phạm vi cả nước, thể hiện rõ tinh thần quốc tế vô sản.

  C.  cuộc đấu tranh của công nhân Vinh Bến Thuỷ hưởng ứng ngày Quốc tế chống chiến tranh 1 -8 – 1930.

  D. cuộc đấu tranh của nhân dân Nghệ – Tĩnh trong tháng 9 và tháng 10- 1930 dẫn đến sự ra đời của các Xô viết.

   

  6. Nơi diễn ra những cuộc đấu tranh quyết liệt nhất trong phong trào cách mạng 1930- 1931 là

  A. các thành phố, đô thị lớn.                         C.  Nghệ – Tĩnh.

  B. các khu công nghiệp và đồn điền.              D. Hà Nội.

   

  7. Hình thức đấu tranh được áp dụng trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là

  A. mít tinh, biểu tình, bãi công, bãi khoá.

  B. đấu tranh vũ trang.

  C.  đấu tranh vũ trang là chính, có kết hợp với đấu tranh chính trị.

  D. đấu tranh chính trị là chính, có vũ trang hỗ trợ.

   

  8. Mục đích của các cuộc đấu tranh trong giai đoạn 1930 – 1931 là

  A. chống thực dân Pháp xâm lược.         C.  chống đế quốc Pháp và tay sai.

  B. chống đế quốc, phong kiến.               D. chống địa chủ, phong kiến

   

  9. Sự kiện của Đảng diễn ra vào tháng 10 – 1930 là

  A. Đông Dương Cộng sản liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

  B. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hàní Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam

  C. Ban lãnh đạo Hải ngoại do Lê Hồng Phong đứng đầu được thành lập

  D. Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương.

  10. Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta là

  A. Trần Phú                             C.  Hà Huy Tập.

  B. Lê Hồng Phong.                   D. Lê Duẩn.

  Trả lời:

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  A

  A

  A

  B

  D

  C

  D

  B

  B

  A