Bài tập 1 trang 68, 69, 70 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Ngay khi tiến vào Đông Dương, quân Nhật đãA. hất cẳng Pháp khỏi Đỏng Dương.B. giữ nguyên bộ máy thống trị của Pháp để vo vét, bóc lột.C. bắt lính người Việt đi làm bia đỡ đạn thay cho người Nhật.D. thiết...

  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

  1. Ngay khi tiến vào Đông Dương, quân Nhật đã

  A. hất cẳng Pháp khỏi Đỏng Dương.

  B. giữ nguyên bộ máy thống trị của Pháp để vo vét, bóc lột.

  C. bắt lính người Việt đi làm bia đỡ đạn thay cho người Nhật.

  D. thiết lập bộ máy thống trị mới của Nhật

  2. Tại Hội nghị tháng 11 -1939, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác định mục tiêu đấu tranh trước mắt của cách mạng Đổng Dương là

  A. đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương.

  B. tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, chia mộng đất cho dân cày.

  C. đánh đổ đế quốc và phong kiến, thực hiện quyền làm chủ cho nhân dân lao động

  D. đánh đổ Nhật – Pháp, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập

  3. Phương pháp đấu tranh mà Hội nghị Ban Chấp hanh Trung ương Đảng Cộng sản Đồng Dương tháng 11 – 1939 đề ra là

  A. đấu tranh bí mật, bất hợp pháp.

  B. đấu tranh họp pháp, nủa hợp pháp.

  C. đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ.   

  D. đấu tranh nghị trường.

   

  4. Hình thức mặt trận được Đảng chủ trưong thành lập năm 1939 là

  A. Hội phản đế Đổng minh Đông Dương.

  B. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

  C.  Mặt trận Nhân dàn phản đế Đông Dương.

  D. Mặt trận Dân chủ Đông Dương. 

   

  5. Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng vào năm

  A. 1939.                                       C.  1941.

  B. 1940.                                       D. 1945.

   

  6. Tiền thân của các lực lượng vũ trang được Đảng đặc biệt chú ý quan tâm xây dựng ngay từ đầu là

  A. đội du kích Bắc Sơn.                 C. hội Cứu quốc.

  B. các đội vũ trang tự vệ              D. Trung đội Cứu quốc quân I.

   

  7. Căn cứ địa cách mạng đầu tiên của nước ta là

  A. căn cứ Bắc Sơn – Võ Nhai.               C. căn cứ Đồng Tháp

  B. căn cứ Cao Bằng.                           D. Liên khu V.

   

  8. Căn cứ địa cách mạng là

  A. nơi cung cấp chủ yếu vế sức người, sức của cho cách mạng.

  B. nơi có địa bàn thuận lợi và khá an toàn, tại đây ta có thể chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho khởi nghĩa giành chính quyén.

  C. pháo đài “bất khả xâm phạm”, tại đây chính quyền địch tan rã hoàn hoàn, nhân dân được làm chủ.

  D. địa bàn bí mật mà địch không ngờ tới.

   

  9. Công tác chuẩn bị toàn diện cho Tổng khởi nghĩa được gấp rút tiến hành từ

  A. tháng 6 – 1941, khi Đức tấn công Liên Xô.

  B. cuối năm 1942, khi Mĩ tuyên chiến với Nhật Bản.

  C. năm 1943, khi Liên Xô và phe Đồng minh chuyển sang phản công trên khắp các mặt trận.

  D. năm 1944, khi Pháp được giải phóng ; Anh – Mĩ triển khai các hoạt động tấn công Nhật Bản.

   

  10. Nhật đảo chính Pháp (9 – 3 – 1945) nhằm

  A. giữ Đông Dương không cho quản Đồng minh kéo vào.

  B. ép các đảng phái phản động ở Đông Dương ủng hộ Nhật chống Pháp,

  C.  chứng tỏ sức mạnh của Nhật Bản trước quân Đổng minh.

  D. cảnh cáo Pháp vì không đáp ứng đủ các yêu cầu của quân Nhật. 

   

  11. Lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước được ban bố trong hoàn cảnh

  A. Nhật Bản sắp đầu hàng Đổng minh.

  B. Nhật Bản đã đầu hàng Đổng minh.

  C. Nhật Bản chuyển giao chính quyền ở Việt Nam cho chính phủ Trán Trọng Kim.

  D. một sổ địa phương trong cả nước đã giành được chính quyền.

   

  12. Ngày 28 – 8 – 1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được cải tổ tù

  A.Tổng bộ Việt Minh.

  B.Uỷ ban Quân sự cách mạng Bác Kì.

  C.  Uỷ ban Khởi nghĩa toàn quốC.

  D. Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.

   

  13. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ phong kiến Việt Nam ngày

  A. 19-8- 1945.                                    C.  28-8- 1945.

  B.25-8- 1945.                                     D. 30-8- 1945.

  Trả lời:

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  A

  A

  A

  C

  C

  A

  A

  B

  C

  A

  A

  D

  D