Bài tập 1 trang 75, 76 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà diễn ra ngàyA. 6- 1 - 1945.               C.  6- 1 - 1947.B. 6- 1 - 1946.      ...

  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

  1. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà diễn ra ngày

  A. 6- 1 – 1945.               C.  6- 1 – 1947.

  B. 6- 1 – 1946.               D. 6- 1 – 1948.

   

  2. Dân ta đã thực hiện biện pháp có tính chất hàng đầu và lâu dài là

  A. quyên góp, điều hoà thóc gạo giữa các địa phương trong cả nướC.

  B. nghiêm trị những người đầu cơ, tích trữ gạo.

  C. phát động phong trào “Nhường cơm sẻ áo”, “Hũ gạo cứu đói”…

  D. kêu gọi “Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa!”.

   

  3. Thời điểm quân Trung Hoa Dân quốc với danh nghĩa Đổng minh vào giải giáp quân Nhật ở miền Bắc nước ta là

  A. ngay sau khi cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thắng lọi.

  B. một tuần sau khi cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thắng lợi.

  C. mười ngày sau khi cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thắng lợi.

  D. hai tuần sau khi cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thắng lợi.

   

  4. Nhân dân Nam Bộ bắt đầu cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược ngày

  A. 23-8- 1945.                     C. 23- 10- 1945.

  B. 23-9- 1945.                     D. 23-9- 1946.

  5. Bản Tạm ước ngày 14 – 9 – 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà kí với đại diện Chính phủ Pháp có ỷ nghĩa

  A. chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp.

  B. tạo điều kiện cho ta kéo dài thời gian hoà hoãn để xây dựng, củng cố lực lượng, chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp không thể tránh khỏi.

  C. giúp ta tránh được cuộc chiến đấu bất lợi vì phải chống lại nhiều kẻ thù cùng một lúC.

  D. giúp ta đẩy được 20 vạn quân Trung Hoa Dàn quốc cùng bọn tay sai ra khỏi nước ta.

  Trả lời:

  1

  2

  3

  4

  5

  B

  D

  B

  B

  B