Bài tập 1 trang 7,8 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Công cuộc khôi phục kinh tế ở Liên Xô diễn ra trong thờiA. từ năm 1945 đến năm 1949.                               C. từ năm 1946 đến năm 1949B. từ...

  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.
  1. Công cuộc khôi phục kinh tế ở Liên Xô diễn ra trong thời
  A. từ năm 1945 đến năm 1949.                               C. từ năm 1946 đến năm 1949
  B. từ năm 1945 đến năm 1950.                               D. từ năm 1946 đến năm 1950

  2. Liên Xô đã hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế trong thời gian
  A. 4 năm.                                                              C. 4 năm 6 tháng.
  B. 4 năm 3 tháng.                                                  D. 5 năm.

  3. Đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô là cường quốc công nghiệp đứng thứ
  A. nhất thế giới.                   B. hai thế giới.                 C. ba thế giới.                            D. tư thế giới.

  4. Cộng đổng các quốc gia độc lập (SNG) thành lập ngày 21 – 12 – 1991 gồm
  A. 9 quốc gia B. 10 quốc gia. c. 11 quốc gia. D. 15 quốc gia.

  5. Mốc đánh dấu sự chấm dứt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô là ngày
  A. 19-8-1991. C. 24- 12- 1991.
  B. 21 -12-1991. D. 25- 12- 1991.

  6. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự tan rã của chế độ CNXH ở Liên Xô và Đông Âu là
  A. xây dựng một mô hình CNXH chưa khoa học, đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp.
  B. Bằng sự lạc hậu về khoa học – kĩ thuật nên không theo kịp sự phát triển chung của thế giới
  C. chậm tiến hành cải cách, sửa đổi và khi thực hiện lại mắc phải nhiều sai lầm.
  D. sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nuớc

  Trả lời

  1. Chọn đáp án:  D

  2. Chọn đáp án: B

  3. Chọn đáp án: B

  4. Chọn đáp án: C

  5. Chọn đáp án: D

  6. Chọn đáp án: A