Bài tập 1 trang 81, 82 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ trong hoàn cảnhA. quân Nhật tăng cường những hoạt động chống phá cách mạng Đông Dương.B. quân Trung Hoa Dân quốc câu kết với quản Pháp tiến hành đàn...

  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

  1. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ trong hoàn cảnh

  A. quân Nhật tăng cường những hoạt động chống phá cách mạng Đông Dương.

  B. quân Trung Hoa Dân quốc câu kết với quản Pháp tiến hành đàn áp cách mạng Đông Dương.

  C. thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta ở Nam Bộ.

  D. thực dân Pháp có những hành động phá hoại trắng trợn sau khi kí Hiệp định Sơ bộ (6 – 3 – 1946) và Tạm ước (14 – 9 – 1946) với Chính phủ ta.

   

  2. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ xuất phát từ lí do chủ yếu là

  A. thực dân Pháp ngang nhiên xé bỏ Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước kí với Chính phủ ta.

  B. thực dân Pháp khiêu khích ta ở Hà Nội.

  C. chúng ta muốn nhanh chóng có hoà bình để xây dựng đất nướC.

  D. nến độc lập, chủ quyến của dân tộc ta bị đe doạ nghiêm trọng.

   

  3. Văn kiện lịch sử quan trọng nói vế đường lối kháng chiến chống Pháp do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương Trường Chinh viết là

  A. Chủ nghĩa Mác và vấn đề văn hoá Việt Nam.

  B. Đề cương văn hoá Việt Nam.

  C. Kháng chiến nhất định thắng lợi.

  D. Vấn đế dân cày.

   

  4. Ý không phản ánh đúng âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công lên Việt Bắc trong thu – đông 1947 là

  A. phá căn cứ địa Việt Bắc, tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến, tièu diệt bộ đội chủ lực của ta.

  B. giành thắng lợi quản sự, tiến tới thành lập chính phủ bù nhìn, nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

  C. ngăn chặn con đường liên lạc, sự chi viện của quốc tế cho cách mạng Việt Nam.

  D. cô lập căn cứ địa Việt BắC.

   

  5. Ý không phản ánh đúng kết quả của chiến dịch Việt Bắc thu – đỏng năm 1947:

  A. là cuộc phản công lớn đầu tiên của quàn ta giành thắng lợi.

  B. chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc của quản đội ta.

  C. đánh bại hoàn toàn chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp, buộc chúng phải chuyển sang “đánh lâu dài” với ta.

  D. quân ta giành được quyền chủ động đánh địch trên chiến trường chính Bắc Bộ

   

  6. Ý không phản ánh đúng mục tiêu của ta khi mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 là

  A. tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch.

  B. mở đường liên lạc với cách mạng Trung Quốc và thê’ giới dân chủ.

  C. giam chân địch ở vùng rừng núi, tạo điéu kiện cho quân ta mở các đạt tấn công lớn ở vùng đổng bằng.

  D. mở rộng, củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo đà thúc đẩy cuộc kháng chiến đi lênẽ

   

  7. Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Biên giới thu – đông 1950:

  A. là cuộc tiến công lớn đầu tiên của ta giành thắng lợi

  B. chứng tỏ sụ trưởng thành vượt bậc của quân đội ta. C.  chứng minh sự vững chắc của căn củ địa Việt BắC.

  D. quân ta đã giành được thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ, mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.

  Trả lời:

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  D

  B

  C

  B

  D

  C

  D