Bài tập 1 trang 92, 93 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Kế hoạch quân sự của Nava gồm mấy bước, dự định thực hiện trong thời gian bao lâu?A. Gồm hai bước, thực hiện trong vòng 18 tháng.B. Gồm ba bước, thực hiện trong vòng 18 tháng,C. Gồm 4 bước, thực hiện trong...

  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

  1. Kế hoạch quân sự của Nava gồm mấy bước, dự định thực hiện trong thời gian bao lâu?

  A. Gồm hai bước, thực hiện trong vòng 18 tháng.

  B. Gồm ba bước, thực hiện trong vòng 18 tháng,

  C. Gồm 4 bước, thực hiện trong vòng 2 năm.

  D. Gồm 5 bước, thực hiện trong vòng 2 năm.

   

  2. Theo kế hoạch Nava, quân Pháp tập trung đông nhất ở

  A. đổng bằng Bắc Bộ.

  B. trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

  C. dải ven biển miến Trung và Tày Nguyên.

  D. Bắc và Trung Lào.

   

  3. Để phân tán lực lượng địch, trong Đông – Xuân 1953 – 1954, quân ta đã chủ động tấn công địch ở các hướng

  A. Tây Bác, đổng bằng Bắc Bộ, Táy Nguyên, Nam Trung Bộ.

  B. Tây Bắc,’Trung Lào, Thượng Lào, Nam Trung Bộ.

  C. Tây Bắc, Trung Lào, Thượng Lào, Bắc Tây Nguyên.

  D. Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên, Thượng Lào.

   

  4. Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến cuộc Đông – Xuân 1953 -1954 của quân và dân ta là

  A. tiêu hao nhiều sinh lực địch, buộc chúng phải phân tán lực lượng đối phó với ta.

  B. buộc địch phải bị động phân tán lực lượng đối phó với ta, làm phá sản bước đầu kế hoạch Nava của Pháp – Mĩ.

  C. buộc địch phải phân tán lực lượng đối phó với ta, chấp nhận ngồi vào bàn thưong lượng để bàn về việc chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương.

  D. làm cho kế hoạch Nava bị phá sản hoàn toàn.

   

  5. Theo Hiệp định Giơnevo năm 1954 vế Đông Dương, ở Việt Nam, quản đội nhân dân Việt Nam và quân đội viễn chinh Pháp tập kết ở hai miến Nam – Bắc, lấy giới tuyên quân sự tạm thời theo

  A. vĩ tuyến 15.      C. vĩ tuyến 17.

  B. vĩ tuyến 16.      D. vĩ tuyến 18.

   

  6. Theo Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc Tổng tuyển cử tự do trong cả nước tổ chức vào

  A. tháng 7- 1955.          C.  tháng 8- 1955.

  B. tháng 7- 1956.          D. tháng 8- 1956.

  Trả lời:

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  A

  A

  C

  B

  C

  B