Bài tập 2 trang 11, 12 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô □ trước câu sai.1. Sau cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật kết thúc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định tấn công Quốc dân đảng để giành toàn bộ chính quyến.2. Cuộc cách mạng dân...

  Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô □ trước câu sai.

  1. Sau cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật kết thúc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định tấn công Quốc dân đảng để giành toàn bộ chính quyến.

  2. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Trung Quốc thắng lợi đã chấm dứt hơn 100 năm nô dịch của đế quốc, xoá bỏ tàn dư phong kiến.

  3.Từ năm 1959 đến năm 1978 là giai đoạn Trung Quốc diễn ra những cuộc thanh trừng, tranh giành quyền lực trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản, làm cho tình hình đất nước không ổn định, đời sống nhân dân khó khăn.

  4.Trung Quốc là nước đã tiến hành công cuộc cải cách sớm nhất trong phe XHCN.

  5. Đến Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XII (9 – 1982) và Đại hội lần thứ XIII (10 – 1987), những chủ trương đổi mới đã được nâng lên thành đường lối chung.

  6. Hiện nay, Trung Quốc đang thực hiện phương châm một đất nước hai chế độ.
  Trong các năm 1997 và 1999, Trung Quốc đã thu hồi được hai vùng lãnh thổ là Hổng Công và Ma Cao.

  Trả lời:

  Đ: Sau cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật kết thúc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định tấn công Quốc dân đảng để giành toàn bộ chính quyến.
  Đ: Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Trung Quốc thắng lợi đã chấm dứt hơn 100 năm nô dịch của đế quốc, xoá bỏ tàn dư phong kiến.
  S: Từ năm 1959 đến năm 1978 là giai đoạn Trung Quốc diễn ra những cuộc thanh trừng, tranh giành quyền lực trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản, làm cho tình hình đất nước không ổn định, đời sống nhân dân khó khăn.
  Đ: Trung Quốc là nước đã tiến hành công cuộc cải cách sớm nhất trong phe XHCN.
  S: Đến Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XII (9 – 1982) và Đại hội lần thứ XIII (10 – 1987), những chủ trương đổi mới đã được nâng lên thành đường lối chung.
  Đ. Hiện nay, Trung Quốc đang thực hiện phương châm một đất nước hai chế độ.
  Đ. Trong các năm 1997 và 1999, Trung Quốc đã thu hồi được hai vùng lãnh thổ là Hổng Công và Ma Cao.