Bài tập 2 trang 111, 112 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô □ trước câu sai1. Sau Hiệp định Pari năm 1973 vế Việt Nam, quân Mĩ cùng với quân đổng minh của Mĩ rút khỏi nước ta, làm so sánh lực lượng ở miền Nam có...

  Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô □ trước câu sai

  1. Sau Hiệp định Pari năm 1973 vế Việt Nam, quân Mĩ cùng với quân đổng minh của Mĩ rút khỏi nước ta, làm so sánh lực lượng ở miền Nam có lợi cho cách mạng.

  2. Thực hiện Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam, Mĩ rút hết quân về nước, đất nuớc đã hoà bình, thống nhất.

  3. Từ sau thắng lợi của ta ở Phước Long, quân Mĩ và quân đội Sài Gòn đã thực sự suy yếu và bất lực    

  4. Cùng với đấu tranh trên mặt trận quân sự, nhân dân ta ở miền Nam còn đẩy mạnh đấu tranh chính trị, ngoại giao nhằm tố cáo hành động vi phạm Hiệp định Pari của Mĩ và chính quyền Sài Gòn, nêu cao tính chất chính nghĩa của cuộc chiến đấu của nhân dân ta

  5. Cuối năm 1974 – đáu năm 1975, khi tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp và đế ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam ngay trong năm 1975. 

  6. Ngày 14 – 3 – 1975, Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút toàn bộ quân khỏi Tây Nguyên. Tây Nguyên hoàn toàn được giải phóng.

   7. Chiến dịch giải phóng Sài Gòn được mang tên “Chiến dịch Hổ Chí Minh”.

   8. Miền Nam được hoàn toàn giải phóng vào ngày 30-4-1975.

  Trả lời:

  Đ

  Sau Hiệp định Pari năm 1973 vế Việt Nam, quân Mĩ cùng với quân đổng minh của Mĩ rút khỏi nước ta, làm so sánh lực lượng ở miền Nam có lợi cho cách mạng.

  S

  Thực hiện Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam, Mĩ rút hết quân về nước, đất nuớc đã hoà bình, thống nhất.

  Đ

  Từ sau thắng lợi của ta ở Phước Long, quân Mĩ và quân đội Sài Gòn đã thực sự suy yếu và bất lực   

  Đ

  Cùng với đấu tranh trên mặt trận quân sự, nhân dân ta ở miền Nam còn đẩy mạnh đấu tranh chính trị, ngoại giao nhằm tố cáo hành động vi phạm Hiệp định Pari của Mĩ và chính quyền Sài Gòn, nêu cao tính chất chính nghĩa của cuộc chiến đấu của nhân dân ta

  Đ

   Cuối năm 1974 – đầu năm 1975, khi tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp và đế ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam ngay trong năm 1975. 

  S

  Ngày 14 – 3 – 1975, Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút toàn bộ quân khỏi Tây Nguyên. Tây Nguyên hoàn toàn được giải phóng.

  Đ

  Chiến dịch giải phóng Sài Gòn được mang tên “Chiến dịch Hổ Chí Minh”.

  S

   Miền Nam được hoàn toàn giải phóng vào ngày 30-4-1975.