Bài tập 2 trang 121, 122 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy điền chữ Đ vào ô  □ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô □ trước câu sai.Đường lối đổi mới của Đảng được điều chỉnh và bổ sung tại Đại hội VI (12 - 1986).Trọng tâm của công cuộc đổi mới là đổi mới về chính trị.Đổi mới...

  Hãy điền chữ Đ vào ô  □ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô □ trước câu sai.

  Đường lối đổi mới của Đảng được điều chỉnh và bổ sung tại Đại hội VI (12 – 1986).

  Trọng tâm của công cuộc đổi mới là đổi mới về chính trị.

  Đổi mới kinh tế phải gắn liến với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế.

  Mục tiêu của Ba chương trình kinh tế do Đại hội VI của Đảng đề ra bao gồm: luơng thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

  Đến năm 1990, ở nước ta bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Ngày 28 – 7 – 1995, Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

  Đến năm 2000, cơ cấu các ngành kinh tế nước ta từng bước chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

  Sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000), vị thế và uy tín của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế.

  Trả lời:

  S

  Đường lối mới của Đảng được điều chỉnh và bổ sung tại Đại hội VI (12-1986)

  S

  Trọng tâm của công cuộc đổi mới là đổi mới về chính trị

  Đ

  Đổi mới kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế

  Đ

  Mục tiêu của Ba chương trình kinh tế do Đại hội VI của Đảng đề ra bao gồm: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu

  S

  Đến năm 1990, ở nước ta bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa

  Đ

  Ngày 28 – 7 – 1995, Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

  Đ

  Đến năm 2000, cơ cấu các ngành kinh tế nước ta từng bước chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

  Đ

  Sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000), vị thế và uy tín của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế.