Bài tập 2 trang 43 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hoàn thành bảng hệ thống dưới đây về những nội dung chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.Vấn đề thống kêNội dung chủ yếuNguồn gốc Đặc điểm Tác động Trả lời:Vấn đề thống kêNội dung chủ yếuNguồn gốc-  Do đòi hỏi của cuộc sống và của sản xuất, nhằm...

  Hoàn thành bảng hệ thống dưới đây về những nội dung chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ.

  Vấn đề thống kê

  Nội dung chủ yếu

  Nguồn gốc

   

  Đặc điểm

   

  Tác động

   

  Trả lời:

  Vấn đề thống kê

  Nội dung chủ yếu

  Nguồn gốc

  –  Do đòi hỏi của cuộc sống và của sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.

  – Do sự bùng nổ dân số, sự  vơi cạn tài nguyên thiên nhiên,  do nhu cầu của chiến tranh…

  –  Cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật lần thứ nhất là tiền đề thúc đẩy cách mạng khoa học- kỹ thuật lần II và cách mạng công nghệ bùng nổ.

  Đặc điểm

  – Khoa học- kỹ thuật  trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

  – Mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

  – Khoa học gắn liền với kỹ thuật, đi trước mở đường cho kỹ thuật.

  –  Kỹ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất.

  –   Khoa học tham gia trực tiếp vào sản xuất, là nguồn gốc chính của những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ.

  Tác động

  * Tích cực

  – Tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của con người.

  – Thay đổi cơ cấu dân cư, chất lượng nguồn nhân lực, đòi hỏi mới về giáo dục, đào tạo.

  – Thúc đẩy xu thế toàn cầu hóa.

  * Tiêu cực: ô nhiễm môi trường, tai nạn lao động và giao thông, các dịch bệnh mới, chế tạo vũ khí hủy diệt đe dọa sự sống trên hành tinh.