Bài tập 2 trang 50 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô □ trước câu sai: Một trong những mục đích trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là để bù đắp lại những thiệt hại do Chiến tranh thế...

  Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô □ trước câu sai:

   

  Một trong những mục đích trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là để bù đắp lại những thiệt hại do Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.

   

  Sự biến đổi vế kinh tế, xã hội ở Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai không ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của các khuynh hướng cách mạng khác nhau.

   

  Trí thức tiểu tư sản là lực lượng cách mạng rất nhạy cảm vói thời cuộc, dũng cảm trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, vì sự canh tân của đất nước.

   

  Giai cấp tư sản dân tộc là giai cấp hăng hái nhất trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam đáu thế kỉ XX.

   

  Giai cấp công nhân Việt Nam trở thành lực lượng chính trị độc lập ngay từ năm 1919.

   

  Giai cấp phong kiến là giai cấp phản động, làm tay sai cho Pháp. Họ không phải là một lực lượng cách mạng.

   

  Cuộc đấu tranh của công nhân xưởng Ba Son (8 – 1925) đã đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân.

   

  Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn để dân tộc và vấn để thuộc địa của Lênin trong lần Người sang Nga dự Hội nghị Quốc tế Nông dân.

  Trả lời:

  Đ

  Một trong những mục đích trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là để bù đắp lại những thiệt hại do Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.

  Đ

  Sự biến đổi vế kinh tế, xã hội ở Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai không ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của các khuynh hướng cách mạng khác nhau.

  Đ

  Trí thức tiểu tư sản là lực lượng cách mạng rất nhạy cảm vói thời cuộc, dũng cảm trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, vì sự canh tân của đất nước.

  S

  Giai cấp tư sản dân tộc là giai cấp hăng hái nhất trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam đáu thế kỉ XX.

  S

  Giai cấp công nhân Việt Nam trở thành lực lượng chính trị độc lập ngay từ năm 1919.

  Đ

  Giai cấp phong kiến là giai cấp phản động, làm tay sai cho Pháp. Họ không phải là một lực lượng cách mạng.

  Đ

  Cuộc đấu tranh của công nhân xưởng Ba Son (8 – 1925) đã đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân.

  S

  Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn để dân tộc và vấn để thuộc địa của Lênin trong lần Người sang Nga dự Hội nghị Quốc tế Nông dân.

   

  BaitapSachgiaokhoa.com