Bài tập 2 trang 55 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy ghép những nội dung ở cột bên phải với tên tác phẩm ở cột bên trái cho phù hợp.Tác phẩmNội dung1.Báo Thanh niên2.Đường Kách mệnha) Tập trung giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy ý chí căm thù giặc.b) Khẳng định cách mạng Việt Nam là một bộ phận...

  Hãy ghép những nội dung ở cột bên phải với tên tác phẩm ở cột bên trái cho phù hợp.

  Tác phẩm

  Nội dung

  1.Báo Thanh niên

  2.Đường Kách mệnh

  a) Tập trung giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy ý chí căm thù giặc.

  b) Khẳng định cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới.

  c) Giới thiệu cách mạng Nga.

  d) Nêu những nguyên lí cơ bản xây dựng một chính đảng kiểu mới.

  e) Chỉ rõ đảng mácxít là nhân tố quyết định thắng lọi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

  g) Nêu phương hướng phát triển và vận động của cách mạng giải phóng dân tộc.

  h) Khẳng định vị trí của “dân tộc cách mệnh” và “giai cấp cách mệnh

  i) Nhấn mạnh vai trò của liên minh công nông.

  Trả lời:

  1- b, c, e, i

  2-a, d, g, h