Bài tập 2 trang 82, 83 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô □ trước câu sai 1. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Chỉ thị Toàn dân kháng chiến và tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi là những văn kiện lịch sử quan trọng về...

  Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô □ trước câu sai

   1. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Chỉ thị Toàn dân kháng chiến và tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi là những văn kiện lịch sử quan trọng về đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của Đảng.

   2. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp được bắt đầu bằng các cuộc chiến đấu ở khắp các tỉnh thành trong cả nước.

   3. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 kết thúc, Khu giải phóng Việt Bắc được an toàn, biên giới giữa nước ta và Trung Quốc được khai thông. 

   4. Sau chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947, Đảng và Chính phủ chủ trương đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện.

  5. Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thống nhất thành Mặt trận Liên Việt (6 -1948).

  6. Mĩ từng bước can thiệp sâu và “dính líu” trực tiếp vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương thông qua hế hoạch Rơve.

   7. Tháng 6 – 1950, Đảng và Chính phủ ta quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, mở đường liên lạc với quốc tế, mở rộng và củng cố căn cú địa Việt Bắc, tạo đà thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên.

  Trả lời:

  Đ

  Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Chỉ thị Toàn dân kháng chiến và tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi là những văn kiện lịch sử quan trọng về đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của Đảng.

  S

   Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp được bắt đầu bằng các cuộc chiến đấu ở khắp các tỉnh thành trong cả nước.

  S

  Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 kết thúc, Khu giải phóng Việt Bắc được an toàn, biên giới giữa nước ta và Trung Quốc được khai thông. 

  Đ

  Sau chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947, Đảng và Chính phủ chủ trương đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện.

  S

  Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thống nhất thành Mặt trận Liên Việt (6 -1948).

  Đ

   Mĩ từng bước can thiệp sâu và “dính líu” trực tiếp vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương thông qua hế hoạch Rơve.

  Đ

   Tháng 6 – 1950, Đảng và Chính phủ ta quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, mở đường liên lạc với quốc tế, mở rộng và củng cố căn cú địa Việt Bắc, tạo đà thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên.