Bài tập 2 trang 87 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô □ trước câu sai.1. Từ năm 1949, Mĩ tăng cường viện trợ quân sự, kinh tế - tài chính cho Pháp và tay sai nhằm từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương.2. Ngày 6 -...

  Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô □ trước câu sai.

  1. Từ năm 1949, Mĩ tăng cường viện trợ quân sự, kinh tế – tài chính cho Pháp và tay sai nhằm từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương.

  2. Ngày 6 – 12 – 1950, Chính phủ Pháp cử tướng Cônhi sang làm Cao uỷ Đông Dương, kiêm Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh. Dựa vào viện trợ của Mĩ, Pháp đưa ra kế hoạch Cônhi nhằm kết thúc nhanh chiến tranh.

  3. Kế hoạch Đờ Lát đo Tátxinhi với hi vọng trong 18 tháng giành lấy một thắng lợi quyết định để kết thúc chiến tranh trong danh dự.

  4. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương đã quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia một Đảng Mác – Lênin riêng.

  5. Từ tháng 2 – 1951, Đảng quyết định ra hoạt động công khai với tên gọi Đảng Cộng sản Việt Nam.

  6. Đầu năm 1953, để bồi dưỡng sức dân, nhất là nông dân, Đảng và Chính phủ quyết định phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất

  Trả lời:

  Đ

  Từ năm 1949, Mĩ tăng cường viện trợ quân sự, kinh tế – tài chính cho Pháp và tay sai nhằm từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương.

  S

   Ngày 6 – 12 – 1950, Chính phủ Pháp cử tướng Cônhi sang làm Cao uỷ Đông Dương, kiêm Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh. Dựa vào viện trợ của Mĩ, Pháp đưa ra kế hoạch Cônhi nhằm kết thúc nhanh chiến tranh.

  S

  Kế hoạch Đờ Lát đo Tátxinhi với hi vọng trong 18 tháng giành lấy một thắng lợi quyết định để kết thúc chiến tranh trong danh dự.

  Đ

   Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương đã quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia một Đảng Mác – Lênin riêng.

  S

  Từ tháng 2 – 1951, Đảng quyết định ra hoạt động công khai với tên gọi Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Đ

    Đầu năm 1953, để bồi dưỡng sức dân, nhất là nông dân, Đảng và Chính phủ quyết định phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất