Bài tập 2 trang 94 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy điền chữ Đ vào ô o trước câu đúng hoặc chữ s vào ô □ trước câu sai.1. Đến năm 1953, quân Pháp trên chiến trường Đông Dương ngày càng làm vào thế phòng ngự bị động.2. Để giành một thắng lợi quân sự nhằm "kết thúc chiến tranh...

  Hãy điền chữ Đ vào ô o trước câu đúng hoặc chữ s vào ô □ trước câu sai.

  1. Đến năm 1953, quân Pháp trên chiến trường Đông Dương ngày càng làm vào thế phòng ngự bị động.

  2. Để giành một thắng lợi quân sự nhằm “kết thúc chiến tranh trong danh dự”, Pháp – Mĩ đã đề ra kế hoạch quân sự Na-va (5 – 1953).

  3. Điện Biên Phủ nằm ở vùng rừng núi Việt Bắc, có vị trí chiến lược then chốt ở Đông Dương và cả Đông Nam Á.

  4. Sau khi tập trung mọi cố gắng để xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, Pháp và Mĩ đều coi Điện Biên Phủ là “một pháo đài bất khả xâm phạm”.

  5. Ngày 13 – 4 – 1954, quân ta nổ súng, mở đẩu cuộc tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

   6. Ngày 7-5- 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi

   7. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng. Quân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 128 200 tên địch, thu 19 000 súng các loại, phá huỷ 162 máy bay, 81 đại bác, giải phóng nhiều vùng rộng lớn trong cả nước.

  8. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc bằng việc kí kết Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (21 — 7 — 1954).

  9. Ngày 8 – 5 – 1954, Hội nghị Giơnevơ khai mạc, thảo luận về vấn đề lập lại hoà bình ở Đông Dương

  Trả lời: 

  Đ

  Đến năm 1953, quân Pháp trên chiến trường Đông Dương ngày càng làm vào thế phòng ngự bị động.

  Đ

  Để giành một thắng lợi quân sự nhằm “kết thúc chiến tranh trong danh dự”, Pháp – Mĩ đã đề ra kế hoạch quân sự Na-va (5 – 1953).

  S

  Điện Biên Phủ nằm ở vùng rừng núi Việt Bắc, có vị trí chiến lược then chốt ở Đông Dương và cả Đông Nam Á.

  Đ

   Sau khi tập trung mọi cố gắng để xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, Pháp và Mĩ đều coi Điện Biên Phủ là “một pháo đài bất khả xâm phạm”.

  S

  Ngày 13 – 4 – 1954, quân ta nổ súng, mở đầu cuộc tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

  Đ

  Ngày 7-5- 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi

  Đ

   Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng. Quân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 128 200 tên địch, thu 19 000 súng các loại, phá huỷ 162 máy bay, 81 đại bác, giải phóng nhiều vùng rộng lớn trong cả nước.

  Đ

  Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc bằng việc kí kết Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (21 — 7 — 1954).

  Đ

  Ngày 8 – 5 – 1954, Hội nghị Giơnevơ khai mạc, thảo luận về vấn đề lập lại hoà bình ở Đông Dương