Bài tập 3 trang 106, 107 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy so sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai chiến lược "Chiến tranh cục bộ (1965 - 1968) và "Việt Nam hoá chiến tranh" (1969 - 1973) của đế quốc Mĩ.- Giống nhau:- Khác nhau:Chiến tranh cục bộViệt Nam hóa chiến tranh  Trả lời:- Giống nhau:+ Đều là...

  Hãy so sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai chiến lược “Chiến tranh cục bộ (1965 – 1968) và “Việt Nam hoá chiến tranh” (1969 – 1973) của đế quốc Mĩ.

  – Giống nhau:

  – Khác nhau:

  Chiến tranh cục bộ

  Việt Nam hóa chiến tranh

   

   

  Trả lời:

  – Giống nhau:

  + Đều là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, nằm trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mĩ những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

  + Đều chung mục tiêu là chống phá cách mạng miền Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ.

  + Đều có sự tham gia và chi phối của tiền của, vũ khí và đô la Mĩ.

  + Đều bị thất bại.

  – Khác nhau:

  Chiến tranh cục bộ

  Việt Nam hóa chiến tranh

  +Lực lượng chiến đấu chính là quân viễn chinh Mĩ.

  + Chiến tranh cục bộ: vưa bình định Miền Nam vưùa mở rộng chiến tranh phá hoại miền bắc.

  + Chiến tranh cục bộ: Thủ đoạn cơ bản là chiến lược hai gọng kìm tìm diệt và bình định.

   

  + Việt Nam hóa chiến tranh: Chủ yếu là quân Ngụy, quân Mĩ rút dần vè nước.

  + Việt Nam hóa chiến tranh: Mở rộng chiến tranh ra cả nước vừa mở rộng sang cả khu vực Đông Dương.

  + Việt Nam hoá chiến tranh: Dùng ngưòi Việt trị ngưòi Việt, dùng người Đông Dương đánh ngưòi Đông Dương, rút dần quân Mĩ để gảim xương máu cho ngưòi Mĩ thực hiện âm mưu “thay màu da đổi xác chết”.