Bài tập 3 trang 112 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Điền tiếp nội dung vào chỗ chấm (...) trong các câu sau cho phù hợp.1. Sau Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam, Mĩ ... về nước, nhân dân miền Bắc bắt tay ...chiến tranh, khôi phục và phát triển ..., ra sức chi viện cho ...Nhân dân miền Nam đấu tranh chống...

  Điền tiếp nội dung vào chỗ chấm (…) trong các câu sau cho phù hợp.

  1. Sau Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam, Mĩ  về nước, nhân dân miền Bắc bắt tay chiến tranh, khôi phục và phát triển …, ra sức chi viện cho

  Nhân dân miền Nam đấu tranh chống địch … tạo thế và lực tiến tới cuộc tổng tiến công và nổi dậy  hoàn toàn miền Nam, giành   Tổ quốc.

  2. Cuộc kháng chiến chổng Mĩ kết thúc thắng lợi đã kết thúc 21 năm  và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, chấm dứt ách thống trị của  và ở nước ta. Trên cơ sở đó, hoàn thành cuộc hoàn thành cách mạng … trong cả nước, thống nhất đất nước.

  Trả lời:

  1. Sau Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam, Mĩ rút quân về nước, nhân dân miền Bắc bắt tay khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội ra sức chi viện cho tiền tuyến miền Nam

  Nhân dân miền Nam đấu tranh chống địch “bình định – lần chiếm”, “tràn ngập lãnh thổ”  tạo thế và lực tiến tới cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 hoàn toàn miền Nam, giành  độc lập Tổ quốc.

  2. Cuộc kháng chiến chổng Mĩ kết thúc thắng lợi đã kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mỹ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốcchế độ phong kiến ở nước ta. Trên cơ sở đó, hoàn thành cuộc hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước.