Bài tập 3 trang 12 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy điền những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:1. Ngày 1 - 10 - 1949, nước ... được thành lập, đứng đầu là Chủ tịch Mao Trạch Đông.2. Sự kiện tàu "Thần Châu 5" cùng nhà du hành vũ trụ Dương Lợi Vĩ bay...

  Hãy điền những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (…) trong các câu sau:

  1. Ngày 1 – 10 – 1949, nước được thành lập, đứng đầu là Chủ tịch Mao Trạch Đông.

  2. Sự kiện tàu “Thần Châu 5” cùng nhà du hành vũ trụ Dương Lợi Vĩ bay vào không

  gian đã đưa … trở thành quốc gia thứ…. trên thế giới có tàu cùng với con người bay vào vũ trụ.

  Trả lời:

  1. Ngày 1 – 10 – 1949, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa được thành lập, đứng đầu là Chủ tịch Mao Trạch Đông.

  2. Sự kiện tàu “Thần Châu 5” cùng nhà du hành vũ trụ Dương Lợi Vĩ bay vào không

    gian đã đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới có tàu cùng với con người bay vào vũ trụ.