Bài tập 3 trang 122 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy điền thời gian cho phù hợp với sự kiện trong bảng dưới đây:Thời gianSự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam Sản xuất lương thực đạt 21,4 triệu tấn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng sản Việt Nam Việt Nam...

  Hãy điền thời gian cho phù hợp với sự kiện trong bảng dưới đây:

  Thời gian

  Sự kiện

   

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam

   

  Sản xuất lương thực đạt 21,4 triệu tấn

   

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng sản Việt Nam

   

  Việt Nam và Hoa Kì thiết lập quan hệ ngoại giao

   

  Việt Nam gia nhập ASEAN

   

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam

   

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam

  Trả lời:

  Thời gian

  Sự kiện

  12/1986

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam

  1989

  Sản xuất lương thực đạt 21,4 triệu tấn

  6/1991

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng sản Việt Nam

  7/1995

  Việt Nam và Hoa Kì thiết lập quan hệ ngoại giao

  18/7/1995

  Việt Nam gia nhập ASEAN

  6/1996

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam

  4/2001

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam