Bài tập 3 trang 19 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy điền nội dung sự kiện cho phù hợp với thời gian của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi trong bảng sau.Thời gian          Nội dung sự kiện Ngày 18-6-1953 Năm 1956 Năm 1960 Năm 1975 Ngày 21 - 3-1990 Trả lời:Thời gian          Nội dung sự kiện Ngày 18-6-1953nước Cộng hòa Ai Cập được thành...

  Hãy điền nội dung sự kiện cho phù hợp với thời gian của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi trong bảng sau.

  Thời gian

            Nội dung sự kiện

   

  Ngày 18-6-1953

   

  Năm 1956

   

  Năm 1960

   

  Năm 1975

   

  Ngày 21 – 3-1990

   

  Trả lời:

  Thời gian

            Nội dung sự kiện

   

  Ngày 18-6-1953

  nước Cộng hòa Ai Cập được thành lập

  Năm 1956

  Tuy-ni-di, Ma-rốc, Xu-đăng giành độc lập

  Năm 1960

  là “Năm châu Phi” với 17 nước được trao trả độc lập.

  Năm 1975

  thắng lợi của cách mạng Ăng-gô-la và Mô-dăm-bích đã chấm dứt chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng và hệ thống thuộc địa của Bồ Đào Nha bị tan rã

  Ngày 21 – 3-1990

  Namibia tuyên bố độc lập