Bài tập 3 trang 24 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung trong bảng sau.Thời gianNội dung1949 2/1972 1995 Trả lời:Thời gianNội dung1949Sản lượng nông nghiệp của Mĩ bằng 2 lần sản lượng của 5 nước Anh, Pháp, CHLB Đức, Italia và Nhật Bản cộng lại.2/1972Quan hệ ngoại giao giữa Mĩ và Trung Quốc được...

  Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung trong bảng sau.

  Thời gian

  Nội dung

  1949

   

  2/1972

   

  1995

   

  Trả lời:

  Thời gian

  Nội dung

  1949

  Sản lượng nông nghiệp của Mĩ bằng 2 lần sản lượng của 5 nước Anh, Pháp, CHLB Đức, Italia và Nhật Bản cộng lại.

  2/1972

  Quan hệ ngoại giao giữa Mĩ và Trung Quốc được thiết lập.

  1995

  Mĩ bình thường hoá quan hệ ngoại giao vói Việt Nam