Bài tập 3 trang 4 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy điền những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:1.  Tại Hội nghị Pốtxđam, ba cường quốc đã khẳng định nước Đức phải trở thành nước Đức phải trở thành ... ; tiêu diệt tận gốc ...; thoả thuận việc phân chia các khu vực chiếm...

  Hãy điền những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (…) trong các câu sau:

  1.  Tại Hội nghị Pốtxđam, ba cường quốc đã khẳng định nước Đức phải trở thành nước Đức phải trở thành … ; tiêu diệt tận gốc ; thoả thuận việc phân chia các khu vực chiếm đóng và kiểm soát  sau chiến tranh.

   2. Hội đồng Bảo an là cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì…. Mọi quyết định của Hội đồng Bảo an phải được sự nhất trí của 5 Uỷ viên thường trực là … mới đuợc thông qua và có giá trị

   Trả lời:

  1. Tại Hội nghị Pốtxđam, ba cường quốc đã khẳng định nước Đức phải trở thành nước Đức phải trở thành một quốc gia thống nhất, hòa bình, dân chủ ; tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít; thoả thuận việc phân chia các khu vực chiếm đóng và kiểm soát nước Đức sau chiến tranh.

  2. Hội đồng Bảo an là cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bìnhan ninh thế giới. Mọi quyết định của Hội đổng Bảo an phải được sự nhất trí của 5 Uỷ viên thường trực là Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc mới đuợc thông qua và có giá trị

   BaitapSachgiaokhoa.com