Bài tập 3 trang 56 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy hoàn thành bảng kiến thức về HVNCMTN và VNQDĐ trong thời gian từ năm 1925 đến năm 1927.Nội dungHVNCMTNVNQDĐThời gian thành lập  Khuynh hướng cách mạng  Tôn chỉ, mục đích  Cơ cấu tổ chứcTổng bộ, Kì bộ, các tổ chức cơ sở trong và ngoài nước Đối tượng tham gia  Địa bàn hoạt động Chủ...

  Hãy hoàn thành bảng kiến thức về HVNCMTN và VNQDĐ trong thời gian từ năm 1925 đến năm 1927.

  Nội dung

  HVNCMTN

  VNQDĐ

  Thời gian thành lập

   

   

  Khuynh hướng cách mạng

   

   

  Tôn chỉ, mục đích

   

   

  Cơ cấu tổ chức

  Tổng bộ, Kì bộ, các tổ chức cơ sở trong và ngoài nước

   

  Đối tượng tham gia

   

   

  Địa bàn hoạt động

   

  Chủ yếu ở Bắc Kì

  Hoạt động chính

   

   

  Nhận xét chung

   

  Trả lời:

  Nội dung

  HVNCMTN

  VNQDĐ

  Thời gian thành lập

   6/1925

  25/12/1927

  Khuynh hướng cách mạng

  cách mạng vô sản

  cách mạng dân chủ tư sản

  Tôn chỉ, mục đích

  “tổ chức và lãnh đạo quần  chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc  chủ nghĩa Pháp và tay sai để  tự cứu lấy mình”.

  – Nguyên tắc: “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”

  – Chương trình họat động của Đảng chia thành 4 thời kỳ.Thời kỳ cuối là bất hợp tác với Pháp và nhà Nguyễn ;cổ động, bãi công, đánh đuổi  giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.

  Cơ cấu tổ chức

  Tổng bộ, Kì bộ, các tổ chức cơ sở trong và ngoài nước

  – Ban lãnh đạo

  – Ban Binh vụ khuyết

  Đảng được tổ chức với ba đảng viên trở lên làm một “tổ”. Mười chín đảng viên trở lên thì làm một “chi bộ”. Cao hơn chi bộ là “xã bộ”, “huyện bộ” rồi cuối cùng là “tổng bộ” ở cấp quốc gia. Mỗi chi bộ có ít nhất bốn tiểu ban: tuyên truyền, tổ chức, tài chánh và tình báo.

  Đối tượng tham gia

  giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân.

   

  Địa bàn hoạt động

  Hội đã xây dựng cơ sở khắp cả nước

  Chủ yếu ở Bắc Kì

  Hoạt động chính

  – Báo Thanh niên của Hội do Nguyễn Ai Quốc sáng lập (21/6/1925).

  – Năm 1927, Hội đã xây dựng cơ sở khắp cả nước: các kỳ bộ Trung, Bắc, Nam. Năm 1928 Hội có gần 300 hội viên, đến 1929 có khoảng 1700  hội viên và có cơ sở trong Việt kiều ở Xiêm (Thái Lan)

  – 928, Hội chủ trương “vô sản hóa”, tuyên truyền vận động cách mạng, nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân. Phong trào công nhân càng phát triển mạnh, trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc trong cả nước, nổ ra tại các trung tâm kinh tế, chính trị (bãi công của công nhân than Mạo Khê, nhà máy cưa Bến Thủy, xi măng Hải Phòng,  …

  – Năm 1929 bãi công của công nhân nhà máy sửa chữa xe lửa Trường Thi (Vinh ), nhà máy AVIA (Hà Nội), hãng buôn Sác-ne, hãng dầu Hải Phòng…, có sự liên kết giữa các ngành và các địa phương thành phong trào chung.

  –       2/1929 Việt Nam Quốc dân đảng tổ chức ám sát trùm mộ phu Ba danh (Bazin)ở Hà Nội, bị Pháp khủng bố dã man.

   

  –       Bị động, lãnh đạo Việt Nam Quốc dân đảng quyết định dốc hết lực lượng thực hiện bạo động cuối cùng “không thành công cũng thành  nhân”

   

  –       9/2/1930 khởi nghĩa nổ ra ở Yên Bái, Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình… ở Hà Nội có ném bom phối hợp…

   

  –       Khởi nghĩa thất bại nhanh chóng song đã cổ vũ lòng yêu nước, chí căm thù giặc của nhân dân Việt Nam đối với Pháp và tay sai, tiếp nối truyền thống yêu nước bất khuất của dân tộc Việt Nam.

   

  Vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với tư cách là một chính đảng cách mạng trong phong trào dân tộc, vừa mới xuất hiện đã chấm dứt cùng sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái.

  Nhận xét chung

  – Chuẩn bị về mặt tổ chức  cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  –  Đưa chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào phong trào công nhân.

  – Chuẩn bị về cán bộ cho Cách mạng Việt Nam.

  – Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là tiền thân của Đảng vô sản.