Bài tập 3 trang 71, 72 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy hoàn thành bảng so sánh giữa Hội nghị Trung ưong Đảng tháng 11 -1939 và Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5 - 1941) theo mẫu sau:Nội dungHội nghị Trung ương Đảng tháng 11-1939Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941) Hoàn cảnh lịch sử  Xác định kẻ thù  Nhiệm...

  Hãy hoàn thành bảng so sánh giữa Hội nghị Trung ưong Đảng tháng 11 -1939 và Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5 – 1941) theo mẫu sau:

  Nội dung

  Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11-1939

  Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941)

   

  Hoàn cảnh lịch sử

   

   

  Xác định kẻ thù

   

   

  Nhiệm vụ

   

   

  Khẩu hiệu

   

   

  Hình thức mặt trận  

   

   

  Ý nghĩa      

   

   

  Trả lời:

  Nội dung

  Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11-1939

  Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941)

   

  Hoàn cảnh lịch sử

  – Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi quan trọng. Đảng ta chủ trương chuyển hướng chỉ đọa chiến lược, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. mở đầu cho sự chuyển này là Hội nghị Trung ương Đảng VI (11/1939).

  – Tháng 11/1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Bà Điểm (Hóc Môn)  do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì

  – Các cuộc nổi dậy nối tiếp nổ ra ở ba miền của đất nước, do nhiều tầng lớp nhân dân và binh lính tham gia, nêu cao tinh thần bất khuất của dân tộc.

  – 28/01/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 ở Pắc Bó (Cao Bằng) từ  ngày 10 đến 19/5/1941.

  Xác định kẻ thù

  Pháp – Nhật

  Pháp – Nhật

  Nhiệm vụ

  Đánh đổ đế quốc và tay sai,  giải phóng các dân tộc ở Đông Dương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.

  Khẳng định nhiệm vụ  chủ yếu trước mắt  là giải phóng dân tộc.

  Khẩu hiệu

  – Tạm gác lại khẩu hiệu cách mạng ruộng đất,  tịch thu ruộng đất của thực dân đế quốc và địa chủ, phản bội quyền lợi dân tộc, chông tô cao, lãi nặng.

  -Thay khẩu hiệu “Thành lập chính quyền Xô Viết công nông binh” bằng khẩu hiệu “Chính phủ dân chủ cộng hòa”.

   

  – Tạm gác khẩu hiệu  cách mạng ruộng đất,nêu khẩu hiệu giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng công, tiến tới người cày có ruộng.

  Hình thức mặt trận  

  Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

  Ngày 19/05/1941, thành lập Mặt trận Việt Minh

  Ý nghĩa      

  Đánh dấu  bước chuyển hướng quan trọng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc  lên  hàng đầu, đưa nhân dân  ta bước vào thời kỳ  trực tiếp vận động cứu nước.

  Hội nghị Trung ương 8 đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chiến lược và sách lược đề ra từ Hội nghị Trung ương  (11/1939):

  + Giương cao hơn nữa và đặt ngọn cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

  + Giải quyết vấn đề dân tộc trong từng nước Đông Dương.

  + Chủ trương tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.