Bài tập 3 trang 83, 84 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy ghép thời gian với sự kiện lịch sử trong các bảng dưới đây cho phù hợp.Bảng 1. Những diễn biến chính của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947Thời gianSự kiện lịch sử1. Ngày 7-10-1947,2. Ngày 9-10-1947,3. Ngày 30-10-1947,4. Ngày 19-12- 1947,a) Pháp huy động 12 000...

  Hãy ghép thời gian với sự kiện lịch sử trong các bảng dưới đây cho phù hợp.

  Bảng 1. Những diễn biến chính của chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947

  Thời gian

  Sự kiện lịch sử

  1. Ngày 7-10-1947,

  2. Ngày 9-10-1947,

  3. Ngày 30-10-1947,

  4. Ngày 19-12- 1947,

  a) Pháp huy động 12 000 quản và hầu hết máy bay ở Đông Dương tấn công lên Việt BắC.

  b) đại bộ phận quân Pháp rút khỏi Việt BắC.  Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 kết thúc, thắng lợi thuộc về ta.

  c) quân ta phục kích và thắng lớn ở Bông Lau.

   

  Trả lời:

  1-a

  2- (trống)

  3-c

  4-b

  Bảng 2. Một số hoạt động vể chính trị của ta nhằm đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện từ sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947

  Thời gian

  Sự kiện lịch sử

  1. Tháng 6- 1948,

  2. Đầu năm 1949,

  3. Tháng 6- 1949,

  4. Ngày 1 – 10-1949,

   

  a) Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt quyết định tiến tới thống nhất hai tổ chức.

  b) Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua yêu nước toàn quốc.

  c) Chính phủ quyết định tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban kháng chiến hành chính các cấp.

   

   Trả lời:

  1-b

  2-c

  3-a

  4-(trống)

  Bảng 3: Diễn biến chính của chiến dịch Biên giời thu đông 1950

  Thời gian

  Sự kiện lịch sử

  1. Ngày 16-9-1950,

  2. Ngày 8-10-1950,

  3. Ngày 22- 10- 1950,

  a) địch rút chạy khỏi Thất Khê.

  b) quân ta nổ súng tấn công địch ở vị trí Đông Khê.

  c) quân Pháp buộc phải rút khỏi Na Sầm về Lạng Sơn

  d) địch rút chạy khỏi Đường số 4.

   

   Trả lời:

  1-b

  2-c

  3-d

  Bảng 4. Một số sự kiện lớn từ khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ đến khi kết thúc chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950

  Thời gian

  Sự kiện lịch sử

  1. Ngày 19-12- 1946,

  2. Ngày 17-2- 1947,

  3. Ngày 19- 12-1947,

  4. Ngày 14-1 -1950,

  5. Ngày 16-9- 1950,

  6. Ngày 4- 11 – 1950,

  a) chiến dịch Việt Bắc kết thúc.

  b) quân ta tiến công Đông Khê, mở đầu chiến dịch Biên giới.

  c) cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bắt đầu.

  d) quân ta rút khỏi Hà Nội, trở lại căn cứ hậu phương an toàn.

  e) Chủ tịch Hổ Chí Minh tuyên bố Việt Nam sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với các nước.

   

  Trả lời:

  1-c

  2-d

  3-a

  4-e

  5-b

  6-(trống)