Bài tập 3 trang 87, 88 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy ghép thời gian với sự kiện lịch sử trong các bảng dưới đây cho phù hợp.Bảng 1. Một số hoạt động của ta nhằm củng cố hậu phương kháng chiến phát triển mọi mặt từ sau chiến thắng Biên giới thu - đông năm 1950 đến năm 1953Thời gianSự...

  Hãy ghép thời gian với sự kiện lịch sử trong các bảng dưới đây cho phù hợp.

  Bảng 1. Một số hoạt động của ta nhằm củng cố hậu phương kháng chiến phát triển mọi mặt từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 đến năm 1953

  Thời gian

  Sự kiện lịch

  1. Từ ngày 3 đến ngày 7-3-1951,

  2. Ngày 11-3-1951,

  3.  Đến năm 1952,

  4. Năm 1952,

  5. Năm 1953,

  6. Tháng 9- 1953,

  a) Chính phủ đế ra cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm.

  b) Ở Liên khu Việt Bắc, Liên khu III, Liên khu IV và liên khu V có trên 1 triệu học sinh phổ thông.

  c) Đại hội toàn quốc thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam.

  d) thành lập Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào.

  e) Đảng và Chính phủ quyết định phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất.

   

   Trả lời:

  1-c

  2-d

  3-a

  4-b

  5-e

  6- (trống)

  Bảng 2: Những chiến dịch tiến công của ta nhằm giữ vững quyền chủ động trên chiến trường từ sau chiến dịch biên giới thu đông  năm 1950 đến 1953

  Thời gian

  Sự kiện lịch sử

  1.  Từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1951,

  2. Từ ngày 14-11-1951 đến ngày 23-2-1952,

  3.  Từ ngày 14-10-1952 đến ngày 10- 12-1952,

  4. Từ ngày 8-4 -1953 đến ngày 18-5- 1953,

  5. Ngày 10-12- 1953,

  a) quân ta tiến công địch ở Hoà Bình.

  b) liên quân Việt – Lào tiến cổng địch ở Thượng Lào.

  c) quân ta mở 3 chiến dịch Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám và Quang Trung, tiến công địch ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

  d) quân ta tiến công địch ở Tây Bắc.

   

  Trả lời:

  1-c

  2-a

  3-d

  4-b

  5- (trống)