Bài tập 4 trang 118 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Căn cứ vào những yếu tố nào mà Đảng ta đã quyết định thống nhất đất nước về mặt nhà nước?Trả lời:- Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước đã được thống nhất về mặt lãnh thổ. Tuy nhiên mỗi miền lại tồn tại một hình thức tổ...

  Căn cứ vào những yếu tố nào mà Đảng ta đã quyết định thống nhất đất nước về mặt nhà nước?

  Trả lời:

  – Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước đã được thống nhất về mặt lãnh thổ. Tuy nhiên mỗi miền lại tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau.

  + Miền Bắc: Sau cách mạng tháng 8 thắng lợi nước VNDCCH ra đời (2.9.1945) và lãnh đạo nhân dân miền Bắc tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đồng thời tiến hành cuộc cách mạng dân tộc – dân chủ ở miền năm

  + Miền năm: 6.6.1969 Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam VN ra đời, trực tiếp lãnh đạo cách mạng.

  – Tại Đại hội toàn quốc của Đảng (9.1960) đã khẳng định nhiệm vụ chung của cahcs mạng hai mien là đánh mỹ giải phóng miền nam thống nhất đất nước, đưa đất nước đi lên con đường chủ nghĩa xã hội. Đây chính là nguyện vọng tha thiết của nhân dân hai miền nam Bắc muốn có một đất nước, một chính phủ, một chính quyền thống nhất đại diện cho quyền lợi chung của nhân dân.

  – Căn cứ vào hoàn cảnh trên và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước phù hợp với thực tế lịch sử “nước VN là một, dân tộc VN là một” Đảng ta đã chủ chương phải hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước, đây là nhiệm vụ cấp bách và tất yếu của lịch sử VN năm 1975,

   BaitapSachgiaokhoa.com