Bài tập 4 trang 12 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946 - 1949) và sự thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa diễn ra như thế nào?Trả lời:Từ  1946 - 1949, nội chiến giữa Đảng Quốc dân và Đảng Cộng sản:- Ngày 20/07/1946, Tưởng Giới Thạch phát động nội chiến.- Từ tháng...

  Cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946 – 1949) và sự thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa diễn ra như thế nào?

  Trả lời:

  Từ  1946 – 1949, nội chiến giữa Đảng Quốc dân và Đảng Cộng sản:

  – Ngày 20/07/1946, Tưởng Giới Thạch phát động nội chiến.

  – Từ tháng 7/1946 đến tháng 6/1947: quân giải phóng thực hiện chiến lược phòng ngự tích cực,sau đó chuyển sang phản công và giải phóng toàn bộ lục địa Trung QuốC.  Cuối năm 1949, Đảng Quốc Dân thất bại phải bỏ chạy ra Đài Loan.

  –  Ngày 01/10/1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập.

  *  Ý nghĩa

  – Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc đã hoàn thành, chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc.

  –  Xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do tiến lên CNXH.

  –  Ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc thế giới.