Bài tập 4 trang 20 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy ghép thời gian với nội dung lịch sử trong bảng cho đúng với phong trào cách mạng ở khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai.Thời gianNội dung lịch sử1. Từ năm 1945 đến thắng lợi của cách mạng Cuba (1959),2. Từ năm 1959 đến giữa...

  Hãy ghép thời gian với nội dung lịch sử trong bảng cho đúng với phong trào cách mạng ở khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

  Thời gian

  Nội dung lịch sử

  1. Từ năm 1945 đến thắng lợi của cách mạng Cuba (1959),

  2. Từ năm 1959 đến giữa những năm 80 của thế kỉ XX,

  3. Từ cuối những nàm 80 của thế kỉ XX đến năm 2000,

  4. Từ năm 1975 đến năm 1991,

  a) hình thức đấu tranh chủ yếu là bãi cồng, đấu tranh nghị trường, mít tinh…

  b) hình thức đấu tranh chủ yếu ỉà khởi nghĩa vũ trang.

  c) nhiều nước Mĩ Latinh chuyển sang thời kì dân sự hoá chính quyền và đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế.

  Trả lời:

  1- a

  2- b

  3- c