Bài tập 4 trang 57 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy nêu rõ vai trò của Hội VNCMTN đối với cách mạng ở Việt NamTrả lời:* Vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên với sự thành lập Đảng- Đào tạo đội ngũ cán bộ cách mạng đông đảo từ chủ nghĩa yêu nước sang chủ nghĩa cộng...

  Hãy nêu rõ vai trò của Hội VNCMTN đối với cách mạng ở Việt Nam

  Trả lời:

  * Vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên với sự thành lập Đảng

  – Đào tạo đội ngũ cán bộ cách mạng đông đảo từ chủ nghĩa yêu nước sang chủ nghĩa cộng sản.

  – Góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin về nước, thúc đẩy phong trào công nhân, phong trào yêu nước phát triển, góp phần đánh bại quan điểm “phi vô sản”.

  – Là mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của cách mạng Việt Nam, lần đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện một tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản.

  – Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là một sáng tạo độc đáo của Nguyễn Ái Quốc trong việc tuyên truyền, tổ chức cách mạng ở Việt Nam. Đây là một bước quá độ nhằm chuẩn bị cho sự ra đời 1 chính đảng Cộng sản sau này.