Bài tập 4 trang 78, 79 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy trình bày những thuận lợi và khó khăn của nước ta ngay sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công.Trả lời:1. Khó khăna. Ngoại xâm và nội phản* Miền Bắc (từ vĩ tuyến 16 trở ra): 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc  kéo vào nước ta...

  Hãy trình bày những thuận lợi và khó khăn của nước ta ngay sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công.

  Trả lời:

  1. Khó khăn

  a. Ngoại xâm và nội phản

  * Miền Bắc (từ vĩ tuyến 16 trở ra): 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc  kéo vào nước ta theo sau là các đảng phái tay sai như Việt Nam Quốc dân Đảng (Việt Quốc), Việt Nam cách mạng đồng chí hội (Việt Cách) hòng giành lại chính quyền.

  * Miền Nam (từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam)

  –   Quân Anh kéo vào, dọn đường cho Pháp trở lại xâm lược nước ta. Lợi dụng tình hình, bọn phản động ngóc đầu dậy làm tay sai cho Pháp chống phá cách mạng.

  – Trên cả nước còn 6 vạn quân Nhật chờ giải giáp, theo lệnh Anh chống cách mạng.

  – Như vậy kẻ thù còn đông và mạnh.

  b.  Đối nội

  – Chính quyền cách mạng vừa thành lập, chưa được củng cố, lực lượng vũ trang non yếu.

  – Nạn đói cuối 1944 đầu 1945 chưa khắc phục được; nạn lụt lớn làm vỡ đê 9 tỉnh Bắc Bộ; hạn hán kéo dài.

  – Cơ sở công nghiệp chưa phục hồi, hàng hóa khan hiếm, giá cả tăng vọt, đời sống nhân dân nhiều khó khăn.

  – Ngân sách Nhà nước trống rỗng, tiền mất giá  của Trung Hoa Dân Quốc tung ra thị trường, làm tài chính nước ta rối loạn.

  c.Thuận lợi cơ bản

  – Nhân dân đã giành quyền làm chủ, được hưởng quyền lợi do chính quyền cách mạng mang lại nên phấn khởi và gắn bó với chế độ.

  – Cách mạng nước ta có Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng suốt lãnh đạo.

  – Hệ thống XHCN đang hình thành, phong trào cách mạng thế giới phát triển.

  – Phong trào đấu tranh vì hòa bình, dân chủ phát triển ở nhiều nước tư bản.