Bài tập 5 trang 20 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy điền những nội dung thích hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:1.Năm 1975, với thắng lợi của nhân dân Môdămbích và ... trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha, chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó cơ bản...

  Hãy điền những nội dung thích hợp vào chỗ chấm (…) trong các câu sau:

  1.Năm 1975, với thắng lợi của nhân dân Môdămbích và  trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha, chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó cơ bản bị tan rã.

  2.  Ngày 1 – 1 – 1959, chế độ độc tài…  sụp đổ, nước …. ra đời do Phiđen Cátxtơrô đứng đầu.

  Trả lời:

  1. Năm 1975, với thắng lợi của nhân dân Môdămbích và Ăng-gô-la trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha, chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó cơ bản bị tan rã.

  2.  Ngày 1 – 1 – 1959, chế độ độc tài Ba-ti-xta  sụp đổ, nước Cộng hòa Cu Ba ra đời do Phiđen Cátxtơrô đứng đầu.