Bài tập 5 trang 5 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy điền tên cơ quan của tổ chức Liên hợp quốc vào bảng sau cho phù hợp với nhiệm vụ được giao.Tên cơ quanNhiệm vụ là cơ quan quan trọng nhất trong việc duy tri hoà bình và an ninh thế giới. gổm đại diện của tất cả các nước thành viên,...

  Hãy điền tên cơ quan của tổ chức Liên hợp quốc vào bảng sau cho phù hợp với nhiệm vụ được giao.

  Tên cơ quan

  Nhiệm vụ

   

  là cơ quan quan trọng nhất trong việc duy tri hoà bình và an ninh thế giới.

   

  gổm đại diện của tất cả các nước thành viên, mỗi năm họp 1 lần để thảo luận tất cả các vấn đế hoặc công việc thuộc phạm vi Hiến chương Liên hợp quốC.

   

  là cơ quan tư pháp của Liên hợp quốc, có nhiệm vụ giải quyết các tranh chấp giữa các nước trẽn cơ sở luật pháp quốc tế.

   

  là cơ quan hành chính – tổ chức của Liên hợp quốc, đứng đầu là Tổng thư kí với nhiệm kì 5 năm

  Trả lời:

   

  Tên cơ quan

  Nhiệm vụ

  Hội đồng Bảo An

  là cơ quan quan trọng nhất trong việc duy tri hoà bình và an ninh thế giới.

  Đại Hội đồng

  gổm đại diện của tất cả các nước thành viên, mỗi năm họp 1 lần để thảo luận tất cả các vấn đế hoặc công việc thuộc phạm vi Hiến chương Liên hợp quốC.

  Toà án Quốc tế

  là cơ quan tư pháp của Liên hợp quốc, có nhiệm vụ giải quyết các tranh chấp giữa các nước trẽn cơ sở luật pháp quốc tế.

  Ban thư kí

  là cơ quan hành chính – tổ chức của Liên hợp quốc, đứng đầu là Tổng thư kí với nhiệm kì 5 năm