Bài tập 5 trang 52 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


    Trong những chuyển biến mới ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ hai, theo em chuyển biến nào là quan trọng nhất? Vì sao?Trả lời:Trong những chuyển biến mới về xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ hai, theo em chuyển biến là quan...

    Trong những chuyển biến mới ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ hai, theo em chuyển biến nào là quan trọng nhất? Vì sao?

    Trả lời:

    Trong những chuyển biến mới về xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ hai, theo em chuyển biến là quan trọng nhất. Vì với sự ra đời của các giai cấp mới các khuynh hướng đấu tranh giải phóng dân tộc phong phú hơn. Đặc biệt mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam tiếp tục diễn ra sâu sắc, trong đó chủ yếu là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp và phản động tay sai. Cuộc đấu tranh chống đế quốc và tay sai tiếp tục diễn ra gay gắt, phong phú về nội dung và hình thức.