Bài tập 5 trang 67 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy hoàn thành bảng so sánh giữa phong trào cách mạng 1930 -1931 với phong trào cách mạng 1936 -1939 và nêu nhận xét.Nội dungPhong trào 1930-1931Phong trào 1936-1939Nhiệm vụ cụ thể  Lực lượng  Phương pháp cách mạng  Hình thức mặt trận  Nhận xét Trả lời:Nội dung Phong trào 1930-1931Phong trào 1936-1939 Nhiệm vụ cụ thể Đòi cải...

  Hãy hoàn thành bảng so sánh giữa phong trào cách mạng 1930 -1931 với phong trào cách mạng 1936 -1939 và nêu nhận xét.

  Nội dung

  Phong trào 1930-1931

  Phong trào 1936-1939

  Nhiệm vụ cụ thể

   

   

  Lực lượng

   

   

  Phương pháp cách mạng

   

   

  Hình thức mặt trận

   

   

  Nhận xét

   

  Trả lời:

  Nội dung

   Phong trào 1930-1931

  Phong trào 1936-1939

   Nhiệm vụ cụ thể

   Đòi cải thiện đời sông,công nhân đòi  tăng lương,giảm giờ làm; nông dân đòi  giảm sưu thuế.

   Đấu tranh chống chế độ phản  động thuộc địa, chống phát xít,  chống nguy cơ chiến tranh, đòi tự  do, dân sinh, dân chủ, cơm áo,  hòa  bình.

   Lực lượng

   Công nhân và nông dân là chủ yếu

   Đông đảo, không phân biệt thành  phần, giai cấp.Ở thành thị rất sôi  nổi  tạo nên đội quân chính trị  hùng hậu.

   Phương pháp cách mạng

   Bí mật, bất hợp pháp.

   Bạo động vũ trang như bãi công,  chuyển sang biểu tình vũ trang ở Hưng  Nguyên, Thanh Chương, Vinh

   Kết hợp các hình thức công khai và  bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.

  Hình thức mặt trận

   Thực hiện liên minh công nông

   Thành lập Mặt trận thống nhất  nhân dân phản đế Đông Dương.  Tháng 3/1938, đổi thành Mặt trận  thống nhất dân chủ Đông Dương,  gọi tắt là Mặt trận dân chủ Đông  Dương.

  Nhận xét

  – Sự khác nhau giữa phong trào 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-  1939 cho thấy do hoàn cảnh thế giới và trong nước  khác nhau,nên chủ  trương sách lược,hình thức tập hợp  lực lượng và hình thức đấu tranh phải  khác nhau mới phù hợp.

  – Chủ trương của Đảng trong thời kỳ 1936-1939 chỉ có tính chất sách lược  nhưng rất kịp thời  và phù hợp với tình hình mới, tạo ra cao trào đấu tranh sôi nổi. Qua đó chứng tỏ Đảng  ta đã trưởng thành, có khả năng đối phó với mọi tình huống, đưa cách mạng tiến lên không ngừng