Bài tập 6 trang 119 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành thống nhất đất nước vế mặt nhà nước trong năm đầu sau kháng chiến chống Mĩ thắng lợi có ý nghĩa gì?Trả lời:- Là yêu cầu tất yếu, khách quan của sự phát triển cách mạng Việt...

  Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành thống nhất đất nước vế mặt nhà nước trong năm đầu sau kháng chiến chống Mĩ thắng lợi có ý nghĩa gì?

  Trả lời:

  – Là yêu cầu tất yếu, khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam.

  – Thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã thể chế hóa thống nhất lãnh thổ.            

  – Tạo cơ sở pháp lý để hoàn thành thống nhất đất nước trên các lãnh vực chính trị,tư tưởng,văn hóa.

  – Tạo điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn dân và cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và mở rộng quan hệ  với các nước trên thế giới.

   BaitapSachgiaokhoa.com