Bài tập 6 trang 130 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Thực tế cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân dân ta những bài học kinh nghiệm nào?Trả lời: - Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội- Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do...

  Thực tế cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân dân ta những bài học kinh nghiệm nào?

  Trả lời:

  – Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

  – Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do dân và vì dân, nhân dân là người làm nên thắng lợi lịch sử.

  – Không ngừng củng cố tăng sường đoàn kết.

  – Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế.

  – Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

  BaitapSachgiaokhoa.com