Bài tập 6 trang 52, 53 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hoàn thành bảng niên biểu về những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian từ năm 1919 đến năm 1925.NămNhững hoạt động chínhÝ nghĩa1919   1920   1921-1922  1923-1925  Trả lời:NămNhững hoạt động chínhÝ nghĩa1919 - thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ai Quốc gửi tới hội nghị Versailles “Bản...

  Hoàn thành bảng niên biểu về những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian từ năm 1919 đến năm 1925.

  Năm

  Những hoạt động chính

  Ý nghĩa

  1919 

   

   

  1920 

   

   

  1921-1922

   

   

  1923-1925

   

   

  Trả lời:

  Năm

  Những hoạt động chính

  Ý nghĩa

  1919 

  – thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ai Quốc gửi tới hội nghị Versailles “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” đòi Pháp và Đồng minh thừa nhận quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng của nhân dân An Nam.

  Khẳng định muốn giải phóng các dân tộc thuộc địa phải dựa vào sức của chính mình

  1920 

  – Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I.Lênin, 

  – tham dự Đại hội Đại biểu của  Đảng Xã hội Pháp ở Tua, gia nhập Quốc tế Cộng sản, trở thành đảng viên Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp.

  – Tìm thấy và khẳng định con đường giành độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam.

  – Trở thành người chiến sĩ cộng sản đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời cách mạng của Người

  1921-1922

  – Người lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa ở Paris  để đoàn kết các lực lượng cách mạng chống chủ nghĩa thực dân, ra báo “Người cùng khổ ” là cơ quan ngôn luận của Hội.

  –  Người còn viết bài cho báo Nhân đạo, Đời sống công nhân…, đặc biệt là tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp.

  Thể hiện sự đoàn kết giữa các dân tộc thuộc địa

  1923-1925

  –   6/1923: Người đến  Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân (10/1923) và Đại hội Quốc tế Cộng sản lần V (1924)

  – 11/11/1924, Người về Quảng Châu  (Trung Quốc) trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lý luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.

  – Tháng 6/1925: Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên nhằm tổ chức  và  lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống Pháp.

  Là thời kì trực tiếp tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Leenin vào Việt Nam, chuẩn bị về tư tưởng, chính trị tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

  BaitapSachgiaokhoa.com