Bài tập 6 trang 62 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Nêu nội dung và ý nghĩa của Hội nghị lần thứ nhất Ban Chaaso hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 - 1930).Trả lời:- Nội dung:Tháng 10/1930 Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam tại  Hương Cảng (Trung Quốc)Quyết...

  Nêu nội dung và ý nghĩa của Hội nghị lần thứ nhất Ban Chaaso hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 – 1930).

  Trả lời:

  – Nội dung:

  Tháng 10/1930 Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam tại  Hương Cảng (Trung Quốc)

  Quyết định:

  –   Đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương.

  –  Cử ra  Ban Chấp hành Trung ương  chính thức do Trần Phú làm Tổng bí thư

  –   Thông qua Luận cương chính trị của Đảng.

  * Nội dung Luận cương chính trị tháng 10.1930

  –  Chiến lược và Sách lược: Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa, bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa.

  –   Nhiệm vụ đánh phong kiến và đánh đế quốc là hai nhiệm vụ có quan hệ khăng khít. 

  –  Động lực cách mạng là  công nhân và nông dân.

  –  Lãnh đạo cách mạng là  giai cấp công nhân – Đội tiên phong là Đảng Cộng sản.

  –  Nêu rõ hình thức, biện pháp đấu tranh, quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.

  –  Hạn chế:

  + Chưa nêu được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Đông Dương.

  + Không đưa ngọn cờ dân tộc lên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai  cấp và cách mạng ruộng đất.

  + Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của tầng lớp tiểu tư sản, giai cấp tư sản dân tộc, khả năng lôi kéo bộ phận trung, tiểu địa chủ tham gia Mặt trận dân tộc thống nhất, chống đế quôc và phong kiến.

  – Ý nghĩa:  

  Cùng với Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng đã vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Đông Dương, vạch ra con đường cách mạng chống đế quốc và chống phong kiến, đáp ứng những đòi hỏi của phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.