Bài tập 7 trang 108, 109 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy so sánh những điểm giống và khác nhau trên ba mặt: hoàn cảnh kí kết, nội dung cơ bản, ý nghĩa lịch sử giữa Hiệp định Giơnevơ 1954 vế Đỏng Dương và Hiệp định Pari 1973 vế Việt Nam.a) Những điểm giống nhau giữa hai hiệp định* Hoàn cảnh...

  Hãy so sánh những điểm giống và khác nhau trên ba mặt: hoàn cảnh kí kết, nội dung cơ bản, ý nghĩa lịch sử giữa Hiệp định Giơnevơ 1954 vế Đỏng Dương và Hiệp định Pari 1973 vế Việt Nam.

  a) Những điểm giống nhau giữa hai hiệp định

  * Hoàn cảnh kí kết: 

  * Nội dung cơ bản:

  * Ỷ nghĩa lịch sử:

  b) Những điểm khác nhau giữa hai hiệp định

  Hiệp định Giơnevơ 1954

  Hiệp định Pari 1973

   

   

  Trả lời:

  a) Những điểm giống nhau giữa hai hiệp định

  * Hoàn cảnh kí kết: đều có thắng lợi về chính trị và quân sự trên chiến trường, có những trận chiến quyết định là ĐBP năm 1954 và ĐBP trên không năm 1972

  * Nội dung cơ bản:

  +đều buộc các nước đế quốc công nhận các quyền dân tộc cơ bản của VN

  +đều đưa đến việc chấm dứt chiến tranh lập lại hoÀ bình ở VN

  +đều đưa đến việc đế quốc phải rút quân về nước

  * Ỷ nghĩa lịch sử:

  + đều là sự phản ánh, ghi nhận thắng lợi giành được trên chiến trường

  +đều là hiệp định hòa hoãn đưa đến việc chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở VN, là cơ sở pháp lí cho độc lập dân tộc

  b) Những điểm khác nhau giữa hai hiệp định

  Hiệp định Giơnevơ 1954

  Hiệp định Pari 1973

  * Hoàn cảnh kí kết:

  là hội nghị quốc tế có sự chi phối của các nước lớn như nga, mĩ

   

   

  có sự tham gia của 2 nước là việt nam và mĩ

  * Nội dung cơ bản:
   là hiệp định về đông dương, thời hạn rút quân là pháp phải rút theo từng bước trong 2 năm, quân đội 2 bên tập kết ở 2 vùng hoàn chỉnh

   

   

  là hiệp định bàn về vấn đề việt nam, mĩ rút quân 1  lần sau 2 tháng, quân đội 2 bên giữu nguyên ttaij chỗ

   

  * Ỷ nghĩa lịch sử: 

  phản ánh không đầy đủ thắng lợi  của ta trên chiến trường, sau khi kí hiệp định  ta vẫn phải đấu tranh chống mĩ xâm lược, thắng lợi không toàn diện, chưa giành được toàn diện các mặt độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn diện lãnh thổ

   

   

  phản ánh đầy đủ thắng lợi trên chiến trường, giành được độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, là đỉnh cao trong đấu ttranh ngoại giao của ta

   BaitapSachgiaokhoa.com