Bài tập 7 trang 124 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Nêu những khó khăn, yếu kém của nước ta sau 15 năm (1986 - 2000) thực hiện đường lối đổi mới.Trả lời:- Kinh tế phát triển chưa vững chắc, năng suất, chất lượng thấp, giá cao. Hiệu quả sức cạnh tranh thấp.- Kinh tế Nhà nước chưa tương xứng với...

  Nêu những khó khăn, yếu kém của nước ta sau 15 năm (1986 – 2000) thực hiện đường lối đổi mới.

  Trả lời:

  – Kinh tế phát triển chưa vững chắc, năng suất, chất lượng thấp, giá cao. Hiệu quả sức cạnh tranh thấp.

  – Kinh tế Nhà nước chưa tương xứng với vai trò chủ đạo, kinh tế tập thế chưa mạnh.

  – Hoạt động khoa học công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới.

  – Tỉ lệ thất nghiệp cao, đời sống nhân dân, nhất là nông dân, ở một số vùng còn thấp.

  – Đảng và nhân dân ta phải tiếp tục phấn đấu vươn tới đỉnh cao mới theo con đường XHCN vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.