Bài tập 7 trang 21 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 có đặc điểm gì?Trả lời: - Tổ chức thống nhất châu Phi (OAU) thành lập vàO ngày 25 – 5 – 1963 (đến năm 2002, đổi tên thành Liên minh châu...

  Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 có đặc điểm gì?

  Trả lời:

   – Tổ chức thống nhất châu Phi (OAU) thành lập vàO ngày 25 – 5 – 1963 (đến năm 2002, đổi tên thành Liên minh châu Phi – AU) giữ vai trò quan trọng trong việc phối hợp hành động và thúc đẩy sự nghiệp đấu tranh cách mạng của các nước châu Phi.

  – Do giai cấp tư sản lãnh đạo cuộc đấu tranh vì giai cấp vô sản chưa trưởng thành, chưa có chính đảng lãnh đạo độc lập.

  – Hình thức đấu tranh chủ yếu là đấu tranh chính trị và thương lượng.

  – Mức độ độc lập và sự phát triển không đồng đều (vùng châu Phi xích đạo chậm, vùng Bắc Phi phát triển nhanh chóng)