Bài tập 7 trang 97 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).Trả lời:1. Nguyên nhân thắng lợi- Do  sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, quân sự và đường lối...

  Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).

  Trả lời:

  1. Nguyên nhân thắng lợi

  – Do  sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, quân sự và đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

  – Toàn dân, toàn quân ta đoàn kết dũng cảm trong chiến đấu, lao động, sản xuất.

  – Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước, có mặt trận dân tộc thống nhất, có lực lượng vũ trang sớm xây dựng và không ngừng lớn mạnh.

  – Có hậu phương rộng lớn, vững chắc về mọi mặt.

  – Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung.

  – Sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân khác, của nhân dân Pháp và loài người tiến bộ.

  * Nguyên nhân quan trọng hơn cả:

  – Do  sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, quân sự và đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

  – Đảng lãnh đạo là nguyên nhân chi phối các nguyên nhân khác …

  – Nếu không có Đảng lãnh đạo tạo nên sức mạnh tổng hợp  của dân tộc và của thời đại. Sự lãnh đạo của Đảng  là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

  2. Ý nghĩa lịch sử

  – Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân của Pháp trong gần một thế kỷ trên đất nước ta.

  – Miền Bắc được giải phóng, chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở để nhân dân ta giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

  – Miền Nam tiếp tục đấu trang chống Mỹ, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước.

  – Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, nô dịch của chủ nghĩa đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

  – Góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới ở Á, Phi, Mỹ La- tinh.

  – Cổ vũ các dân tộc thuộc địa  đấu tranh tự giải  phóng mình